App Activity

ผู้ใช้งานทั้งหมด 14 คน
บันทึกข้อมูลวันนี้ 6 คน
ไม่ได้บันทึกข้อมูลวันนี้ 8 คน

Data Static

ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์
#กิจกรรมหน่วยงานรับงานส่งงาน
1งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน08:48:0008:58:00

Hardware

#กิจกรรมหน่วยงานรับงานส่งงาน
ไม่พบผลลัพธ์

Software

ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์
#กิจกรรมหน่วยงานรับงานส่งงาน
1นำเข้าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์10:06:0011:06:00
2แก้ไขโปรแกรมที่เขียนแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์09:45:0011:04:00
3แก้ไขข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดรับเงินการเงินผู้ป่วยนอก09:18:0009:27:00
4ภาระกิจด้านอื่น ๆศูนย์คอมพิวเตอร์08:43:0009:15:00
5Upgrade Softwareและไวรัสศูนย์คอมพิวเตอร์08:38:0008:41:00
6ติดตั้ง และ Config Switch Layer 2 , 3ศูนย์คอมพิวเตอร์08:35:0009:05:00
7ลาป่วย/กิจ/ลาพักผ่อนศูนย์คอมพิวเตอร์08:30:0016:30:00